ВестиМакедонија

Нов напад врз работниците – мора одлучна борба

Владата во засилена класна офанзива против работниците и нивните организации! Во време на инфлација и органска криза на капитализмот, Владата на Република Северна Македонија се обидува со бирократски маневри да го суспендира колективното договарање и целиот товар на кризата да го пренесе врз плеќите на работниците. Согласно чл. 2 од контроверзниот Правилник, објавен во Службен Весник бр 223 од 19 октомври 2022 година, министерот за финансии може да го запре кој било колективен договор.

Синдикатите мора да заземат проактивна улога. Синдикатите јасно се дефинираат против овие нови промени, но Владата се оглушува на нивниот протест, бидејќи ги гледа како кучиња кои само лаат. Редно време е наместо протест, синдикатите да го применат своето основно орудие – прекин на работата. И не само тоа, редно е од дефанзива работниците да побараат да не го носат товарот на инфлацијата додека профитите на компаниите растат. Затоа мора да се бара лизгачка скала за платите, платите да се зголемат за износот на порастот на животните трошоци!

Марксистичка организација Црвени повикува на единство на сите работнички и социјалистички активисти и организации во активна борба против антиработничките мерки!

НЕ СМЕЕ ДА ПОМИНЕ!