Прв конгрес на Марксистичката организација „Црвени“

Првиот конгрес на Марксистичката организација „Црвени“ се одржа на 16 и 17 ноември годинава во Ниш. На тој конгрес беа усвоени основните организациони документи, проширени се Програмските основи и беше испратено барање за полноправен статус на секција до Меѓународната марксистичка тенденција. Покрај тоа, беше изгласан нов состав на Централниот комитет. На конгресот беа присутни 21 делегат, неколку гости и еден претставник на Меѓународниот секретаријат на ИМТ.

Одржувањето на овој конгрес е од големо значење за работата и иднината на нашата организација. Усвојувањето на овие документи е од една страна одговор на новите околности во општеството, додека од друга страна тоа претставува влез на нашата организација во нов период, во кој нашита структура станува сè поцврста, а нашата линија и нашите цели сè повеќе разработени и појасни.

Исто така, полноправно членство во Меѓународната марксистичка тенденција, на која и досега припаѓавме де факто, е уште еден важен чекор во нашата работа. Како организација која ги наследува традициите на пролетерскиот интернационализам и е посветена на светската социјалистичка револуција, ние сме свесни дека мора да бидеме здружени со сестрински организации и активно да учествуваме во развојот на работничкото движење, како на локално така и на светско ниво.

Само со упорна работа на континуирано подигнување на теоретското и практичното ниво, градење кадри и настојување да постојната структура да порасне и да поминеме на следното организациско ниво, можеме да станеме сериозна политичка сила на работничката класа, способна да ги вклучи во своите редови најпрогресивните делови на работничката класа и младината . На нашиот прв конгрес ги консолидиравме темелите за понатамошна работа и сега се враќаме на тоа дело со обновена моќ и решеност. Придружи се!

За работничка партија – против капитализмот!