Перспективи за југословенската револуција, со посебен осврт на Македонија, Србија и Босна и Херцеговина, 2021

Глобална криза и корона вирус. Соединети американски држави и Кина САД и Кина, како и динамиката на економските, политичките и

Read more